facebook
obrazek_0009

Ślub konkordatowy

Na podstawie umowy konkordatowej zawartej pomiędzy RP a Stolicą Apostolską, w Polsce od 15 listopada 1998r, wszystkie osoby wyznania rzymskokatolickiego mają możliwość zawierania tylko jednego ślubu - kościelnego, a nie jak do tej pory dwóch - cywilnego i kościelnego.
Niestety w związku z tym nie ominą was wizyty w urzędach stanu cywilnego. Zanim się jednak tam wybierzecie, powinniście ustalić w kościele, który wybraliście, dokładną datę i godzinę ślubu. Jest to o tyle istotne, że w kościołach dużych, bardziej znanych czy zabytkowych mogą być z tym kłopoty.
Tak na przykład jest w katedrze oliwskiej w Gdańsku. Dlatego warto zarezerwować ten termin nawet na kilka miesięcy przed planowaną datą ceremonii. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego, kiedy, jak wiadomo, ślubów jest najwięcej.
Kiedy będziecie już znali tę datę, możecie udać się do USC, aby spełnić wymogi administracji państwowej Po spełnieniu tych wymogów można rozpocząć załatwianie formalności administracji kościelnej.

Wymogi administracji państwowej:

Każde z narzeczonych - w swoim urzędzie stanu cywilnego, odpowiednim ze względu na szpital, w którym się urodzili (a nie na obecne miejsce zamieszkania) pobiera odpis skrócony aktu urodzenia. Wcześniej warto kupić w kasie dwa znaczki skarbowe za, które będą potrzebne do każdego z dokumentów. 20 zł za każdy.

Uwaga: istnieje możliwość przesłania odpisu z odpowiedniego USC (np. z innego miasta) do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-ego). Występuje się w tym celu ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności. Trzeba uważać na datę wystawienia odpisów, gdyż maja one tylko 3 miesiące ważności.

Z odpisami skróconego aktu urodzenia narzeczeni idą do kierownika USC właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (nie ma znaczenia, którego). Tam:

 • każde wypełnia swoimi danymi tzw. zapewnienie

 • wypełniają podanie o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu przedłożenia go w parafii, w której zamierzają wziąć ślub

 • wypełniają oświadczenie o przyjmowanych po ślubie nazwiskach przez małżonków i ich przyszłe potomstwo

To wszystko kosztuje - zatem muszą oni opłacić znaczki skarbowe: 75 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, 5 zł za wydanie zaświadczenia oraz 1,50 zł za podanie.

W tym samym USC po wykonaniu w/w czynności otrzymują 3 kopie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, z których - jedno otrzymają narzeczeni (po ślubie), jedno zostanie w dokumentach kościelnych i jedno parafia miejsca ślubu dostarcza po ceremonii do właściwego dla niej USC w ciągu 5 dni.

Uwaga: istotne jest, aby formalności w USC zacząć załatwiać nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed datą ceremonii, ze względu na to, że w/w zaświadczenie ma dokładnie trzymiesięczną ważność.

Wymogi administracji kościelnej: W parafii jednego z narzeczonych młodzi dostaną kartki z rozpiską tematów konferencji przedmałżeńskich (nauk przedmałżeńskich). Kartki te należy mieć ze sobą podczas spotkań, gdyż jest na nich miejsce na podpis księdza. Zakończone są one zwykle rozmową duszpasterską na temat wysłuchanych konferencji.

Czekają Was także trzy spotkania w poradni rodzinnej (idziemy z tą samą karteczką).

Nieodzowne jest również przynajmniej dwukrotne przystąpienie obojga narzeczonych do spowiedzi przedślubnej potwierdzone podpisami spowiedników. Pierwsza spowiedź odbywa się po zgłoszeniu się na zapowiedzi w jednej z parafii, druga zaś przed ślubem. Spowiedź musi zostać potwierdzona podpisem księdza spowiednika.

Spełniwszy powyższe wymogi, narzeczeni udają się do parafii narzeczonej (-ego) ze wszystkimi trzema kopiami zaświadczenia, które otrzymali w USC oraz odpisami aktu chrztu i bierzmowania obojga (do uzyskania w parafiach, gdzie każde z nich było chrzczone. Czasami w parafii życzą sobie do wglądu świadectwo ukończenia nauki religii w szkole. Obok informacji o chrzcie w księgach kościelnych znajdują się także adnotacje o bierzmowaniu, nawet, jeśli miało ono miejsce w innej parafii. Jeżeli byliście chrzczeni gdzieś daleko można wysłać prośbę o przysłanie odpisu tych aktów pocztą -wypada wtedy wysłać kopertę ze znaczkami zwrotnymi).
Tam:

 • Spisany zostaje protokół kanonicznego badania narzeczonych, gdzie osobno odpowiadają oni na pytania m.in. o pokrewieństwo i powinowactwo między sobą, ewentualny przymus przystąpienia do sakramentu małżeństwa. Padną także pytania, czy kiedykolwiek publicznie odstąpili od wiary oraz o zamiar wychowania potomstwa zgodnie z zasadami przyjętymi przez Kościół.

 • Jeśli formalności przedślubne narzeczeni załatwiają w parafii narzeczonej, nie musi już ona oddzielnie składać podania o wygłoszenie zapowiedzi. Wtedy tylko narzeczony odbiera podanie do księdza proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi i składa je w swojej parafii. Po czterech niedzielach, narzeczony odbiera ze swojej parafii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi i zanosi do parafii, w której narzeczeni załatwiali formalności przedślubne.

Uwaga: obecnie istnieje możliwość zawierania małżeństwa w parafii innej, niż obojga narzeczonych. W takim wypadku należy dodatkowo sporządzić licencję do parafii miejsca ślubu. Wystawia ją parafia, w której załatwiane są formalności. Zazwyczaj w tygodniu przed ceremonią ślubną narzeczeni udają się wraz z dwoma świadkami do kościoła, gdzie zostanie zawarte małżeństwo. Świadkowie powinni mieć ze sobą dowody osobiste, jako, że ich pełnoletność jest jedynym wymogiem, jaki stawia Kościół.

Przed samą ceremonią ślubną (lub w jej trakcie) spisuje się zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Należy okazać dowód spełnienia wymogów Kościoła (karteczki narzeczonych), potwierdzenie spowiedzi oraz trzy egzemplarze w/w zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Uwaga: należy pamiętać, żeby w około tydzień po ślubie zgłosić się (może być tylko jeden małżonek) z dowodami osobistymi do USC właściwego dla parafii miejsca ślubu po wstawienie odpowiednich pieczątek, na podstawie których małżonkowie występują o zmianę swoich dowodów osobistych do Urzędów Gminy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. również odebrać odpis skrócony aktu małżeństwa. 3 pierwsze akta są darmowe.

I to już koniec.... a może początek....

Podsumowując Wymagane dokumenty w USC: w przypadku panny lub kawalera:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • dowód osobisty do wglądu

W przypadku wdowy lub wdowca:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

 • dowód osobisty do wglądu

Odpisy aktu urodzenia można pobrać w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia.

Wymagane dokumenty w parafii:

 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

 • odpisy aktu chrztu oraz bierzmowania narzeczonych (pobiera się je z parafii chrztu)

 • świadectwa ukończenia religii ze szkoły

 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych

 • zaświadczenie o wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych. (Zapowiedzi to wzmianka wywieszona na tablicy ogłoszeń w parafiach obojga młodych, informująca o zamiarze zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Zapowiedzi muszą tam być wywieszone przez co najmniej 4 niedziele. Przyjmuje się, iż dokument o zapowiedziach wystawia parafia panny młodej. Pan młody zanosi do swojej parafii formularz zapowiedzi, który po 4 niedzielach, z pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej)

 • podpisane przez księdza - spowiednika kartki z odbycia co najmniej 2 spowiedzi świętych przed ślubem, przy czym ostatnia powinna się odbyć w dzień lub przeddzień ślubu. Dotyczy to obojga młodych

 • Opłaty: 75 zł od pary za sporządzenie aktu małżeństwa

 • 5 zł od pary za podanie do ślubu konkordatowego

 • 20 zł od osoby za podanie i odpis aktu urodzenia.(Opłatę uiszczają oboje narzeczeni, chyba że posiadają już odpisy aktu urodzenia)

 • Za odpisy aktów chrztu i bierzmowania, oraz zapowiedzi pana młodego daje się "co łaska", czyli od około 15zł, w zależności od możliwości.

Artykuł pochodzi ze strony: http://waszewesele.pl i został przedrukowany za zgodą właścicieli serwisu.

 • rozne_obrazy_00049.jpg
 • Reportaż ślubny
 • rozne_obrazy_00021.jpg
 • zdjecia_slubne_00016.jpg
 • rozne_obrazy_00091.jpg
 • rozne_obrazy_00078.jpg
 • rozne_obrazy_00042.jpg
 • zdjecia_slubne_00007.jpg
 • chrzest_warszawa_0010.jpg
 • tytuł zdjęcia DSC_3933.JPG
 • Reportaż ślubny - Fotograf Warszawa
 • Nie tylko ryżem...

Informacje kontaktowe:

tel: 607825735

e-mail: marek.zdybel@mzdybel.pl

gg: 4203195

tlen: marek_zdybel

skype: marek.zdybel